اولین جلسه کارگروه علمی کنفرانس

اولین جلسه کارگروه علمی کنفرانس انجمن با هدف غنی سازی محتوی علمی کنفرانس در محل انجمن تشکیل گردید . تشکیل این‌ کارگروه ها با هدف تولید محتوی مناسب جهت کنفرانس و تقسیم تجارب کارشناسان و استفاده از ظرفیت علمی واحدهای تولیدی صورت پذیرفته است .
خوشبختانه تعدادی زیادی از واحدهای تولیدی از این موضوع استقبال نمودند که جای تبریک به وجود نگاه بلند مدت و توسعه ای در مدیران اجرایی واحدهای تولیدی دارد .

اشتراک خبر :

محورهای

نوآوری های مواد اولیه
نوآوری های ماشین آلات تکنولوژیتولید
نوآوری های مستربچ و افزودنی ها برای بهبود خواص
استفاده در صنعت آب و فاضلاب (خطوط اصلی و شبکه توزیع)
استفاده در شبکه های گازرسانی
استفاده در سیستم های لوله کشی ساختمان
استفاده در آبیاری مدرن و بخش کشاورزی
محیط زیست و بازیافت لوله های پلی اولفینی ( چالشها و فرصت ها)
تضمین کیفیت و ارزیابی انطباق ،دستگاههای آزمایشگاهی وآزمونهای کیفی جدید
جوشکاری استاندارد ،دستگاه های جوش و روشهای اتصال
نصب ،کارگذاری و اجرای لوله های پلی اولفینی ( بایدها و نبایدها)
فرصت های توسعه صادرات در شرایط تحریم و بیان نمونه های موفق
تحلیل اقتصاد کلان و زنجیره ارزش حاکم در صنعت
سیستم های مبتی بر تکنولوژی های جدید و IT برای سهولت تصمیم گیری مدیران